Nr.  2014-1-LT01-KA201-000552

Veikla

Projekto veiklų pristatymas (bylos tipas *.pptx)
 
Projekto veiklų kalendorius (bylos tipas *.xls)
 
Projekto veiklų grafikas (bylos tipas *.xls)
 
Projekto vertinimo planas (bylos tipas *.xls)

Tikslai

  • Pagerinti specialiųjų poreikių mokinių integraciją į gimnazijos  bendruomenę ir visuomenę;
  • Ugdyti ir stiprinti  gimnazijos  ir vietos  bendruomenės narių  toleranciją specialiųjų poreikių turintiems mokiniams;
  • Tobulinti paramos ir švietimo pagalbos sistemą specialiųjų poreikių mokiniams;
  • Siekti aukštesnių mokymosi rezultatų,  gerinant švietimo pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimą.

Uždaviniai

  • Sukurti savanoriškos pagalbos teikimo sistemą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams: mokinių pagalba vieni kitiems; mokytojų – savanorių pagalba mokiniams;
  • Parengti rašytines rekomendacijas mokykloms, apie savanoriškos pagalbos  teikimo modelį specialiųjų poreikių mokiniams;      
  • Užtikrinti projekto veiklų tęstinumą;
  • Vykdyti Projekto sklaidą.

Rezultatas

  • Paruošti rekomendacijas mokykloms, kaip sukurti savanoriškos mokyklos bendruomenės narių švietimo pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams sistemą (kartu su medžiaga savanorių komandos mokymams);
  • savanoriškos švietimo pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams Įgyvendinimas mokyklose ir jos tąsa.